برگزاری مراسم بزرگداشت 14 و 15 خرداد در نقاط مختلف ماهنشان

برگزاری مراسم بزرگداشت 14 و 15 خرداد در نقاط مختلف ماهنشان
معاون فرماندار شهرستان ماهنشان گفت: مراسم بزرگداشت 14 و 15 خرداد در شهرها و روستاهای شهرستان ماهنشان برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت 14 و 15 خرداد در نقاط مختلف ماهنشان

معاون فرماندار شهرستان ماهنشان گفت: مراسم بزرگداشت 14 و 15 خرداد در شهرها و روستاهای شهرستان ماهنشان برگزار خواهد شد.
برگزاری مراسم بزرگداشت 14 و 15 خرداد در نقاط مختلف ماهنشان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author