برگزاری مراسم احیاء اولین شب قدر در قلعه رئیسی + تصاویر

برگزاری مراسم احیاء اولین شب قدر در قلعه رئیسی + تصاویر
مراسم احیاء اولین شب قدر در قلعه رئیسی برگزار شد.

برگزاری مراسم احیاء اولین شب قدر در قلعه رئیسی + تصاویر

مراسم احیاء اولین شب قدر در قلعه رئیسی برگزار شد.
برگزاری مراسم احیاء اولین شب قدر در قلعه رئیسی + تصاویر

پرس نیوز

View more posts from this author