برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر تعیین تکلیف می‌شود

برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر تعیین تکلیف می‌شود
با حضور سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در خرمشهر، تکلیف برگزاری فینال جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه نفت و گاز اروندان مشخص خواهد شد.

برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر تعیین تکلیف می‌شود

با حضور سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در خرمشهر، تکلیف برگزاری فینال جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه نفت و گاز اروندان مشخص خواهد شد.
برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر تعیین تکلیف می‌شود

View more posts from this author