برگزاری طرح جوانه‌های صالحین در 31 پایگاه بسیج سربیشه

برگزاری طرح جوانه‌های صالحین در 31 پایگاه بسیج سربیشه
مسؤول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سربیشه گفت: طرح جوانه‌های صالحین مرداد و شهریورماه سال جاری و به مدت 57 روز در 31 پایگاه بسیج شهرستان سربیشه برگزار می‌شود.

برگزاری طرح جوانه‌های صالحین در 31 پایگاه بسیج سربیشه

مسؤول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سربیشه گفت: طرح جوانه‌های صالحین مرداد و شهریورماه سال جاری و به مدت 57 روز در 31 پایگاه بسیج شهرستان سربیشه برگزار می‌شود.
برگزاری طرح جوانه‌های صالحین در 31 پایگاه بسیج سربیشه

car

View more posts from this author