برگزاری سالانه 60 نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز/ در ظاهر نمایشگاه کتاب تهران قوی نشان داده می‌شود/ بی‌مهری متولیان فرهنگی کشور به نمایشگاه کتاب تبریز

برگزاری سالانه 60 نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز/ در ظاهر نمایشگاه کتاب تهران قوی نشان داده می‌شود/ بی‌مهری متولیان فرهنگی کشور به نمایشگاه کتاب تبریز
مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز از برگزاری سالانه 60 نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز خبر داد و گفت: جای تاسف دارد که برای نمایشگاه کتاب تهران بالای ۲۰ میلیارد تومان هزینه شود ولی نمایشگاه کتاب تبریز که یک‌هزار ناشر دارد با بی‌مهری متولیان فرهنگی کشور روبه رو شود.

برگزاری سالانه 60 نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز/ در ظاهر نمایشگاه کتاب تهران قوی نشان داده می‌شود/ بی‌مهری متولیان فرهنگی کشور به نمایشگاه کتاب تبریز

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز از برگزاری سالانه 60 نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز خبر داد و گفت: جای تاسف دارد که برای نمایشگاه کتاب تهران بالای ۲۰ میلیارد تومان هزینه شود ولی نمایشگاه کتاب تبریز که یک‌هزار ناشر دارد با بی‌مهری متولیان فرهنگی کشور روبه رو شود.
برگزاری سالانه 60 نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز/ در ظاهر نمایشگاه کتاب تهران قوی نشان داده می‌شود/ بی‌مهری متولیان فرهنگی کشور به نمایشگاه کتاب تبریز

View more posts from this author