برگزاری راهپیمایی عظیم مردمی در محکوم کردن فتنه کور نفاق در استان البرز

برگزاری راهپیمایی عظیم مردمی در محکوم کردن فتنه کور نفاق در استان البرز
راهپیمایی عظیم مردمی در محکوم کردن فتنه کور نفاق ساعت 15 امروز همزمان با سراسر کشور در استان البرز برگزار می‌شود.

برگزاری راهپیمایی عظیم مردمی در محکوم کردن فتنه کور نفاق در استان البرز

راهپیمایی عظیم مردمی در محکوم کردن فتنه کور نفاق ساعت 15 امروز همزمان با سراسر کشور در استان البرز برگزار می‌شود.
برگزاری راهپیمایی عظیم مردمی در محکوم کردن فتنه کور نفاق در استان البرز

View more posts from this author