برگزاری راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین در خوزستان/ کربلای ایران در ماتم و عزای حسینی

برگزاری راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین در خوزستان/ کربلای ایران در ماتم و عزای حسینی
همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی از صبح امروز راهپیمایی و عزاداری جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف استان خوزستان آغاز شده است.

برگزاری راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین در خوزستان/ کربلای ایران در ماتم و عزای حسینی

همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی از صبح امروز راهپیمایی و عزاداری جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف استان خوزستان آغاز شده است.
برگزاری راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین در خوزستان/ کربلای ایران در ماتم و عزای حسینی

View more posts from this author