برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از ایدز در آموزش و پرورش شهریار

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از ایدز در آموزش و پرورش شهریار
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار از برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از ایدز در این اداره خبر داد.

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از ایدز در آموزش و پرورش شهریار

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار از برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از ایدز در این اداره خبر داد.
برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از ایدز در آموزش و پرورش شهریار

گوشی موبایل

View more posts from this author