برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در اهواز

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در اهواز
مدیرکل استاندارد استان خوزستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی خبر داد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در اهواز

مدیرکل استاندارد استان خوزستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی خبر داد.
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در اهواز

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author