برگزاری دربی مشهد در ورزشگاه امام رضا(ع) قطعی نیست/ از مرزبان به طور کامل حمایت می‌کنیم

برگزاری دربی مشهد در ورزشگاه امام رضا(ع) قطعی نیست/ از مرزبان به طور کامل حمایت می‌کنیم
مالک باشگاه مشکی‌پوشان مشهد گفت: برگزاری دربی مشهد در ورزشگاه امام رضا(ع) هنوز قطعی نیست.

برگزاری دربی مشهد در ورزشگاه امام رضا(ع) قطعی نیست/ از مرزبان به طور کامل حمایت می‌کنیم

مالک باشگاه مشکی‌پوشان مشهد گفت: برگزاری دربی مشهد در ورزشگاه امام رضا(ع) هنوز قطعی نیست.
برگزاری دربی مشهد در ورزشگاه امام رضا(ع) قطعی نیست/ از مرزبان به طور کامل حمایت می‌کنیم

View more posts from this author