برگزاری جشنواره فرآورده‌های خرما در مدارس ریگان

برگزاری جشنواره فرآورده‌های خرما در مدارس ریگان
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ریگان گفت: جشنواره فرآورده‎های خرما در مدرسه فرشتگان این شهرستان برگزار شد.

برگزاری جشنواره فرآورده‌های خرما در مدارس ریگان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ریگان گفت: جشنواره فرآورده‎های خرما در مدرسه فرشتگان این شهرستان برگزار شد.
برگزاری جشنواره فرآورده‌های خرما در مدارس ریگان

View more posts from this author