برگزاری بازی خانگی تراکتورسازی در لیگ برتر در ورزشگاه اختصاصی

برگزاری بازی خانگی تراکتورسازی در لیگ برتر در ورزشگاه اختصاصی
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی گفت: از رییس سازمان لیگ درخواست کردم که بازی تیم ما برابر سپیدرود رشت در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی برگزار شود.

برگزاری بازی خانگی تراکتورسازی در لیگ برتر در ورزشگاه اختصاصی

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی گفت: از رییس سازمان لیگ درخواست کردم که بازی تیم ما برابر سپیدرود رشت در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی برگزار شود.
برگزاری بازی خانگی تراکتورسازی در لیگ برتر در ورزشگاه اختصاصی

View more posts from this author