برگزاری اردوی تیم ملی کشتی ساحلی در خانه کشتی تهران/ برگزاری لیگ کشتی ساحلی پیگیری شود

برگزاری اردوی تیم ملی کشتی ساحلی در خانه کشتی تهران/ برگزاری لیگ کشتی ساحلی پیگیری شود
سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی از برگزاری اردوی این تیم در خانه کشتی تهران خبر داد و گفت: برگزاری لیگ کشتی ساحلی پیگیری شود.

برگزاری اردوی تیم ملی کشتی ساحلی در خانه کشتی تهران/ برگزاری لیگ کشتی ساحلی پیگیری شود

سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی از برگزاری اردوی این تیم در خانه کشتی تهران خبر داد و گفت: برگزاری لیگ کشتی ساحلی پیگیری شود.
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی ساحلی در خانه کشتی تهران/ برگزاری لیگ کشتی ساحلی پیگیری شود

View more posts from this author