برپایی مراسم افطاری با بودجه دولتی در خراسان شمالی ممنوع!

برپایی مراسم افطاری با بودجه دولتی در خراسان شمالی ممنوع!
استاندار خراسان شمالی گفت: افطاری دادن در این استان از محل بودجه دولتی ممنوع است.

برپایی مراسم افطاری با بودجه دولتی در خراسان شمالی ممنوع!

استاندار خراسان شمالی گفت: افطاری دادن در این استان از محل بودجه دولتی ممنوع است.
برپایی مراسم افطاری با بودجه دولتی در خراسان شمالی ممنوع!

bluray movie download

View more posts from this author