برند سیب و انگور به نام آذربایجان‌غربی ثبت شد

برند سیب و انگور به نام آذربایجان‌غربی ثبت شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اینکه آذربایجان‌غربی قطب تولید سیب و انگور در کشور است، این محصولات به نام برند اختصاصی استان ثبت شد.

برند سیب و انگور به نام آذربایجان‌غربی ثبت شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اینکه آذربایجان‌غربی قطب تولید سیب و انگور در کشور است، این محصولات به نام برند اختصاصی استان ثبت شد.
برند سیب و انگور به نام آذربایجان‌غربی ثبت شد

View more posts from this author