برنامه‌ریزی ساخت 30 هزار مسکن برای مددجویان کمیته امداد در سال جاری

برنامه‌ریزی ساخت 30 هزار مسکن برای مددجویان کمیته امداد در سال جاری
مدیرکل تامین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد امام خمینی گفت: امسال ساخت 30 هزار واحد مسکن نیازمندان زیرپوشش این نهاد از محل منابع مالی دولتی، منابع اختصاصی کمیته امداد، صدقات، زکات، مشارکت خیران و نهادهای مرتبط با مسکن‌ در برنامه قرار دارد.

برنامه‌ریزی ساخت 30 هزار مسکن برای مددجویان کمیته امداد در سال جاری

مدیرکل تامین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد امام خمینی گفت: امسال ساخت 30 هزار واحد مسکن نیازمندان زیرپوشش این نهاد از محل منابع مالی دولتی، منابع اختصاصی کمیته امداد، صدقات، زکات، مشارکت خیران و نهادهای مرتبط با مسکن‌ در برنامه قرار دارد.
برنامه‌ریزی ساخت 30 هزار مسکن برای مددجویان کمیته امداد در سال جاری

View more posts from this author