برنامه‌ریزی برای مقابله با کاهش دما در زمین‌های کشاورزی/ معضل نبود سرمایه

برنامه‌ریزی برای مقابله با کاهش دما در زمین‌های کشاورزی/ معضل نبود سرمایه
معاون جهاد کشاورزی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای مقابله با کاهش احتمالی دما در فصل زمستان را داشته‌ایم که در همین راستا با معضل کمبود سرمایه مواجه هستیم.

برنامه‌ریزی برای مقابله با کاهش دما در زمین‌های کشاورزی/ معضل نبود سرمایه

معاون جهاد کشاورزی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای مقابله با کاهش احتمالی دما در فصل زمستان را داشته‌ایم که در همین راستا با معضل کمبود سرمایه مواجه هستیم.
برنامه‌ریزی برای مقابله با کاهش دما در زمین‌های کشاورزی/ معضل نبود سرمایه

View more posts from this author