برنامه‌ریزی با وزیر نفت برای سرکشی منظم به استان‌های نفت‌خیز / تلاش برای اختصاص اعتبار جهت رفع مشکل بیکاری در مناطق نفت‌خیز

برنامه‌ریزی با وزیر نفت برای سرکشی منظم به استان‌های نفت‌خیز / تلاش برای اختصاص اعتبار جهت رفع مشکل بیکاری در مناطق نفت‌خیز
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون انرژی با وزیر نفت برای سرکشی منظم به استان‌های نفت‌خیز برنامه‌ریزی شد و تلاش داریم که برای رفع مشکل بیکاری مناطق نفت‌خیز کمتر توسعه یافته اعتبار اختصاص پیدا کند.

برنامه‌ریزی با وزیر نفت برای سرکشی منظم به استان‌های نفت‌خیز / تلاش برای اختصاص اعتبار جهت رفع مشکل بیکاری در مناطق نفت‌خیز

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون انرژی با وزیر نفت برای سرکشی منظم به استان‌های نفت‌خیز برنامه‌ریزی شد و تلاش داریم که برای رفع مشکل بیکاری مناطق نفت‌خیز کمتر توسعه یافته اعتبار اختصاص پیدا کند.
برنامه‌ریزی با وزیر نفت برای سرکشی منظم به استان‌های نفت‌خیز / تلاش برای اختصاص اعتبار جهت رفع مشکل بیکاری در مناطق نفت‌خیز

استخدام آموزش و پرورش

View more posts from this author