برقی شدن قطار مشهد ـ تهران تقاضای نمایندگان خراسان رضوی از وزیر راه

برقی شدن قطار مشهد ـ تهران تقاضای نمایندگان خراسان رضوی از وزیر راه
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس گفت: در نشست اخیر نمایندگان خراسان رضوی با وزیر راه و شهر‌سازی، برقی کردن قطار تهران ـ مشهد و اجرای پروژه حرم تا حرم بررسی شد.

برقی شدن قطار مشهد ـ تهران تقاضای نمایندگان خراسان رضوی از وزیر راه

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس گفت: در نشست اخیر نمایندگان خراسان رضوی با وزیر راه و شهر‌سازی، برقی کردن قطار تهران ـ مشهد و اجرای پروژه حرم تا حرم بررسی شد.
برقی شدن قطار مشهد ـ تهران تقاضای نمایندگان خراسان رضوی از وزیر راه

View more posts from this author