برقراری پرواز مستقیم مشهد با شهرهای آسیای میانه

برقراری پرواز مستقیم مشهد با شهرهای آسیای میانه
معاون مرکز مطالعات استراتژیک قزاقستان گفت: با توجه به جایگاه مشهد خواستار آن هستیم که پرواز مستقیم میان مشهد با شهرهای کشورهای آسیای میانه برقرار شود.

برقراری پرواز مستقیم مشهد با شهرهای آسیای میانه

معاون مرکز مطالعات استراتژیک قزاقستان گفت: با توجه به جایگاه مشهد خواستار آن هستیم که پرواز مستقیم میان مشهد با شهرهای کشورهای آسیای میانه برقرار شود.
برقراری پرواز مستقیم مشهد با شهرهای آسیای میانه

View more posts from this author