برقراری خط تاکسی از میدان کارگر بجنورد تا تخته‌ارکان ضروری است

برقراری خط تاکسی از میدان کارگر بجنورد تا تخته‌ارکان ضروری است
رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: برقراری خط تاکسی از میدان کارگر بجنورد تا تخته‌ارکان ضروری است.

برقراری خط تاکسی از میدان کارگر بجنورد تا تخته‌ارکان ضروری است

رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: برقراری خط تاکسی از میدان کارگر بجنورد تا تخته‌ارکان ضروری است.
برقراری خط تاکسی از میدان کارگر بجنورد تا تخته‌ارکان ضروری است

دانلود ها پلاس

View more posts from this author