برف در مازندران حادثه به‌ بار آورد/ فوت مرد میانسال بر اثر شکستن شاخه درخت

برف در مازندران حادثه به‌ بار آورد/ فوت مرد میانسال بر اثر شکستن شاخه درخت
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: فرد میان‌سالی بر اثر شکستن درخت در شرق مازندران جان خود را از دست داد.

برف در مازندران حادثه به‌ بار آورد/ فوت مرد میانسال بر اثر شکستن شاخه درخت

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: فرد میان‌سالی بر اثر شکستن درخت در شرق مازندران جان خود را از دست داد.
برف در مازندران حادثه به‌ بار آورد/ فوت مرد میانسال بر اثر شکستن شاخه درخت

View more posts from this author