بررسی میدانی پزشک قانونی از وضعیت کشته‌شدگان زلزله

بررسی میدانی پزشک قانونی از وضعیت کشته‌شدگان زلزله
معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: پزشک قانونی برای بررسی میزان کشته‌شدگان زلزله اخیر در استان کرمانشاه به‌صورت میدانی در منطقه بررسی مجدد انجام می‌دهد.

بررسی میدانی پزشک قانونی از وضعیت کشته‌شدگان زلزله

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: پزشک قانونی برای بررسی میزان کشته‌شدگان زلزله اخیر در استان کرمانشاه به‌صورت میدانی در منطقه بررسی مجدد انجام می‌دهد.
بررسی میدانی پزشک قانونی از وضعیت کشته‌شدگان زلزله

View more posts from this author