بررسی مشکلات 30 پروژه راهسازی شهرستان کهگیلویه

بررسی مشکلات 30 پروژه راهسازی شهرستان کهگیلویه
با حضور مسؤولان و نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی، مشکلات 30 پروژه راهسازی شهرستان کهگیلویه مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی مشکلات 30 پروژه راهسازی شهرستان کهگیلویه

با حضور مسؤولان و نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی، مشکلات 30 پروژه راهسازی شهرستان کهگیلویه مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی مشکلات 30 پروژه راهسازی شهرستان کهگیلویه

تلگرام

View more posts from this author