برداشت گردو از 1100 هکتار از مناطق زیرپوشش کشت و صنعت شهمیرزاد

برداشت گردو از 1100 هکتار از مناطق زیرپوشش کشت و صنعت شهمیرزاد
معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان مهدی‌شهر از برداشت گردو از یک هزار و 100 هکتار از مناطق زیرپوشش کشت و صنعت شهمیرزاد خبر داد.

برداشت گردو از 1100 هکتار از مناطق زیرپوشش کشت و صنعت شهمیرزاد

معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان مهدی‌شهر از برداشت گردو از یک هزار و 100 هکتار از مناطق زیرپوشش کشت و صنعت شهمیرزاد خبر داد.
برداشت گردو از 1100 هکتار از مناطق زیرپوشش کشت و صنعت شهمیرزاد

سپهر نیوز

View more posts from this author