برداشت ذخایر فانوس ماهیان به نفع منطقه است

برداشت ذخایر فانوس ماهیان به نفع منطقه است
امام جمعه شهرستان جاسک گفت: برداشت ذخایر فانوس‌ماهیان به نفع منطقه است و از این ظرفیت بایستی به نحو احسن استفاده شود.

برداشت ذخایر فانوس ماهیان به نفع منطقه است

امام جمعه شهرستان جاسک گفت: برداشت ذخایر فانوس‌ماهیان به نفع منطقه است و از این ظرفیت بایستی به نحو احسن استفاده شود.
برداشت ذخایر فانوس ماهیان به نفع منطقه است

View more posts from this author