برداشت بیش از 18 هزار تن سیب زمینی در نیر

برداشت بیش از 18 هزار تن سیب زمینی در نیر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر گفت: میزان برداشت سیب‌زمینی در سال زراعی 96، نسبت به سال زراعی گذشته، 300 کیلوگرم در هکتار افزایش داشته و در مجموع از 515 هکتار مزرعه سیب زمینی، 18440 تن محصول برداشت شده است.

برداشت بیش از 18 هزار تن سیب زمینی در نیر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر گفت: میزان برداشت سیب‌زمینی در سال زراعی 96، نسبت به سال زراعی گذشته، 300 کیلوگرم در هکتار افزایش داشته و در مجموع از 515 هکتار مزرعه سیب زمینی، 18440 تن محصول برداشت شده است.
برداشت بیش از 18 هزار تن سیب زمینی در نیر

View more posts from this author