برخی مربیان، شاگردان خود را به اردوهای تدارکاتی نمی‌فرستند

برخی مربیان، شاگردان خود را به اردوهای تدارکاتی نمی‌فرستند
رئیس هیأت کاراته استان اصفهان گفت: برخی از مربیان، شاگردان خود را به اردو‌های تدارکاتی نمی‌فرستند و به این دلیل دست کاراته‌کاهای جوان از مسابقات کشوری، آسیایی و جهانی کوتاه می‌شود.

برخی مربیان، شاگردان خود را به اردوهای تدارکاتی نمی‌فرستند

رئیس هیأت کاراته استان اصفهان گفت: برخی از مربیان، شاگردان خود را به اردو‌های تدارکاتی نمی‌فرستند و به این دلیل دست کاراته‌کاهای جوان از مسابقات کشوری، آسیایی و جهانی کوتاه می‌شود.
برخی مربیان، شاگردان خود را به اردوهای تدارکاتی نمی‌فرستند

View more posts from this author