برخی عقب‌افتادگی‌ها در چهارمحال و بختیاری تاریخی است

برخی عقب‌افتادگی‌ها در چهارمحال و بختیاری تاریخی است
نماینده شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی از عقب‌افتادگی‌ها در سطح چهارمحال و بختیاری تاریخی است که نمی‌توان در خصوص آن‌ها جمع‌بندی درستی داشته باشیم.

برخی عقب‌افتادگی‌ها در چهارمحال و بختیاری تاریخی است

نماینده شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی از عقب‌افتادگی‌ها در سطح چهارمحال و بختیاری تاریخی است که نمی‌توان در خصوص آن‌ها جمع‌بندی درستی داشته باشیم.
برخی عقب‌افتادگی‌ها در چهارمحال و بختیاری تاریخی است

View more posts from this author