برخی دانشگاه‌های کشور کارشناسان اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ غرب می‌سازند

برخی دانشگاه‌های کشور کارشناسان اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ غرب می‌سازند
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: دانشگاه‌های کشور کارشناسان اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ غرب می‌سازند که موجب نگرانی است.

برخی دانشگاه‌های کشور کارشناسان اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ غرب می‌سازند

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: دانشگاه‌های کشور کارشناسان اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ غرب می‌سازند که موجب نگرانی است.
برخی دانشگاه‌های کشور کارشناسان اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ غرب می‌سازند

View more posts from this author