برخی به عنوان آزاداندیشی شبهه‌پروری می‌کنند

برخی به عنوان آزاداندیشی شبهه‌پروری می‌کنند
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه برخی به بحث آزاداندیشی شبهه‌پروری می‌کنند نه شبهه‌زدایی؛‌ آزاداندیشی اندازه دارد؛ کتاب در مورد ولایت فقیه می‌نویسند، ولی اصول آزادی را فراموش می‌کنند.

برخی به عنوان آزاداندیشی شبهه‌پروری می‌کنند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه برخی به بحث آزاداندیشی شبهه‌پروری می‌کنند نه شبهه‌زدایی؛‌ آزاداندیشی اندازه دارد؛ کتاب در مورد ولایت فقیه می‌نویسند، ولی اصول آزادی را فراموش می‌کنند.
برخی به عنوان آزاداندیشی شبهه‌پروری می‌کنند

View more posts from this author