برخی با القای کاهش ارزش پول ملی به کشور خیانت می‌کنند/ حل مشکل اینترنت در برخی شهرهای خراسان رضوی تا پایان سال

برخی با القای کاهش ارزش پول ملی به کشور خیانت می‌کنند/ حل مشکل اینترنت در برخی شهرهای خراسان رضوی تا پایان سال
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی با القای کاهش ارزش پول ملی به کشور خیانت می‌کنند که نتیجه‌ای نخواهند گرفت.

برخی با القای کاهش ارزش پول ملی به کشور خیانت می‌کنند/ حل مشکل اینترنت در برخی شهرهای خراسان رضوی تا پایان سال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی با القای کاهش ارزش پول ملی به کشور خیانت می‌کنند که نتیجه‌ای نخواهند گرفت.
برخی با القای کاهش ارزش پول ملی به کشور خیانت می‌کنند/ حل مشکل اینترنت در برخی شهرهای خراسان رضوی تا پایان سال

View more posts from this author