برخی از روی ندانم‌کاری درصدد ایجاد تفرقه میان جریانات مختلف سیاسی هستند

برخی از روی ندانم‌کاری درصدد ایجاد تفرقه میان جریانات مختلف سیاسی هستند
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی با ندانم‌کاری درصدد ایجاد تفرقه میان جریانات مختلف سیاسی هستند.

برخی از روی ندانم‌کاری درصدد ایجاد تفرقه میان جریانات مختلف سیاسی هستند

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی با ندانم‌کاری درصدد ایجاد تفرقه میان جریانات مختلف سیاسی هستند.
برخی از روی ندانم‌کاری درصدد ایجاد تفرقه میان جریانات مختلف سیاسی هستند

View more posts from this author