برخی‌ها همچنان چشمشان به‌ طرف دشمن است/آمریکا جرأت چپ نگاه کردن به ایران را ندارد

برخی‌ها همچنان چشمشان به‌ طرف دشمن است/آمریکا جرأت چپ نگاه کردن به ایران را ندارد
امام‌ جمعه موقت غرب تهران گفت: امروز برخی‌ها دست و چشمشان برای نان به دستان کثیف ترامپ است و همچنان چشمشان به‌ طرف دشمن است.

برخی‌ها همچنان چشمشان به‌ طرف دشمن است/آمریکا جرأت چپ نگاه کردن به ایران را ندارد

امام‌ جمعه موقت غرب تهران گفت: امروز برخی‌ها دست و چشمشان برای نان به دستان کثیف ترامپ است و همچنان چشمشان به‌ طرف دشمن است.
برخی‌ها همچنان چشمشان به‌ طرف دشمن است/آمریکا جرأت چپ نگاه کردن به ایران را ندارد

View more posts from this author