برخی‌ها مایلند فتنه 88 را دعوای انتخاباتی معرفی کنند/ مردم تحت تأثیر القائات قرار نمی‌گیرند

برخی‌ها مایلند فتنه 88 را دعوای انتخاباتی معرفی کنند/ مردم تحت تأثیر القائات قرار نمی‌گیرند
وزیر سابق اطلاعات در جمع پرشور مردم رشت با اشاره به طراحی‌های جدید دشمن برای براندازی نظام گفت: همان‌گونه که مردم نشان دادند که تحت تأثیر القائات قرار نمی‌گیرند و همیشه ولایت‌پذیرند با تدبیر مقام معظم رهبری مسیر پیش‌روندگی خود را خواهند داشت و مقاومت می‌کنند.

برخی‌ها مایلند فتنه 88 را دعوای انتخاباتی معرفی کنند/ مردم تحت تأثیر القائات قرار نمی‌گیرند

وزیر سابق اطلاعات در جمع پرشور مردم رشت با اشاره به طراحی‌های جدید دشمن برای براندازی نظام گفت: همان‌گونه که مردم نشان دادند که تحت تأثیر القائات قرار نمی‌گیرند و همیشه ولایت‌پذیرند با تدبیر مقام معظم رهبری مسیر پیش‌روندگی خود را خواهند داشت و مقاومت می‌کنند.
برخی‌ها مایلند فتنه 88 را دعوای انتخاباتی معرفی کنند/ مردم تحت تأثیر القائات قرار نمی‌گیرند

View more posts from this author