برخورد پراید با عابر پیاده در جوین یک کشته برجای گذاشت

برخورد پراید با عابر پیاده در جوین یک کشته برجای گذاشت
فرمانده انتظامی جوین گفت: برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید با عابر پیاده در این شهرستان سبب مرگ عابر پیاده شد.

برخورد پراید با عابر پیاده در جوین یک کشته برجای گذاشت

فرمانده انتظامی جوین گفت: برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید با عابر پیاده در این شهرستان سبب مرگ عابر پیاده شد.
برخورد پراید با عابر پیاده در جوین یک کشته برجای گذاشت

View more posts from this author