برخورد و خنثی‌سازی هر توطئه‌ای هوشیاری مردم را می‌طلبد/ مردم از صف اغتشاشگران جدا شدند

برخورد و خنثی‌سازی هر توطئه‌ای هوشیاری مردم را می‌طلبد/ مردم از صف اغتشاشگران جدا شدند
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: برخورد و خنثی‌سازی این توطئه‌ها هوشیاری مردم را می‌طلبد که خوشبختانه مردم بار دیگر بصیرت خود را نشان داده و با جدا کردن صف خود از اغتشاشگران این بصیرت را به نمایش گذاشتند.

برخورد و خنثی‌سازی هر توطئه‌ای هوشیاری مردم را می‌طلبد/ مردم از صف اغتشاشگران جدا شدند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: برخورد و خنثی‌سازی این توطئه‌ها هوشیاری مردم را می‌طلبد که خوشبختانه مردم بار دیگر بصیرت خود را نشان داده و با جدا کردن صف خود از اغتشاشگران این بصیرت را به نمایش گذاشتند.
برخورد و خنثی‌سازی هر توطئه‌ای هوشیاری مردم را می‌طلبد/ مردم از صف اغتشاشگران جدا شدند

View more posts from this author