برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنا

برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنا
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنا طبق قانون برخورد می‌شود.

برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنا

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنا طبق قانون برخورد می‌شود.
برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی دنا

wolrd press news

View more posts from this author