برخورد سعودی‌ها با حجاج ایرانی خوب نباشد چوبش را می‌خورند

برخورد سعودی‌ها با حجاج ایرانی خوب نباشد چوبش را می‌خورند
امام جمعه کرمان در پاسخ به سوؤال مکرر مردم درباره نحود برخورد سعودی‌ها با زائران ایرانی در آیین حج امسال گفت: آنها مجبورند به تعهدات خود در برابر زائران ایرانی عمل کنند، زیرا اگر رعایت نکنند، چوبش را می‌خورند.

برخورد سعودی‌ها با حجاج ایرانی خوب نباشد چوبش را می‌خورند

امام جمعه کرمان در پاسخ به سوؤال مکرر مردم درباره نحود برخورد سعودی‌ها با زائران ایرانی در آیین حج امسال گفت: آنها مجبورند به تعهدات خود در برابر زائران ایرانی عمل کنند، زیرا اگر رعایت نکنند، چوبش را می‌خورند.
برخورد سعودی‌ها با حجاج ایرانی خوب نباشد چوبش را می‌خورند

View more posts from this author