برجام حبابی بود که ترکید/ نباید به اروپایی‌ دلخوش کنیم

برجام حبابی بود که ترکید/ نباید به اروپایی‌ دلخوش کنیم
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: برجام حبابی بود که ترکید و با از بین رفتن این حباب، اعلام رسمی آمریکا مبنی بر خروج از برجام می‌تواند به ضرر آمریکا نیز باشد، در نتیجه ممکن است ترامپ از برجام خارج نشود.

برجام حبابی بود که ترکید/ نباید به اروپایی‌ دلخوش کنیم

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: برجام حبابی بود که ترکید و با از بین رفتن این حباب، اعلام رسمی آمریکا مبنی بر خروج از برجام می‌تواند به ضرر آمریکا نیز باشد، در نتیجه ممکن است ترامپ از برجام خارج نشود.
برجام حبابی بود که ترکید/ نباید به اروپایی‌ دلخوش کنیم

View more posts from this author