برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم

برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد تسهیل استان با بیان اینکه برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم گفت: حاضرم 400 میلیارد تومان به تهران برگشت بخورد و یک ریال آن از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده منحرف نشود.

برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد تسهیل استان با بیان اینکه برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم گفت: حاضرم 400 میلیارد تومان به تهران برگشت بخورد و یک ریال آن از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده منحرف نشود.
برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم

View more posts from this author