برای بیماری‌های ژنتیکی درمان قطعی وجود ندارد

برای بیماری‌های ژنتیکی درمان قطعی وجود ندارد
معاون علوم پزشکی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: درمان قطعی برای بیماری‌های ژنتیکی وجود ندارد و فقط عوارض آن را می‌توان کم کرد و بهترین اقدام پیشگیری است که پیشگیری نیز نیاز به آزمایشگاه دارد.

برای بیماری‌های ژنتیکی درمان قطعی وجود ندارد

معاون علوم پزشکی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: درمان قطعی برای بیماری‌های ژنتیکی وجود ندارد و فقط عوارض آن را می‌توان کم کرد و بهترین اقدام پیشگیری است که پیشگیری نیز نیاز به آزمایشگاه دارد.
برای بیماری‌های ژنتیکی درمان قطعی وجود ندارد

View more posts from this author