برای ایجاد اشتغال باید ریشه بیکاری را شناسایی کنیم

برای ایجاد اشتغال باید ریشه بیکاری را شناسایی کنیم
عضو هیأت رئیسه مجلس شناسایی ریشه بیکاری را لازمه ایجاد اشتغال دانست و پرداخت تسهیلات به مردم، بدون ارائه طرح و توجیه اقتصادی را دارای اثر معکوس خواند.

برای ایجاد اشتغال باید ریشه بیکاری را شناسایی کنیم

عضو هیأت رئیسه مجلس شناسایی ریشه بیکاری را لازمه ایجاد اشتغال دانست و پرداخت تسهیلات به مردم، بدون ارائه طرح و توجیه اقتصادی را دارای اثر معکوس خواند.
برای ایجاد اشتغال باید ریشه بیکاری را شناسایی کنیم

View more posts from this author