بدون قدرت دفاعی نمی‌توان پای میز مذاکره نشست/ آماده فداکاری در راه اسلام هستیم

بدون قدرت دفاعی نمی‌توان پای میز مذاکره نشست/ آماده فداکاری در راه اسلام هستیم
امام جمعه اراک گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ هشت ساله به خوبی می‌داند که بدون قدرت دفاعی نمی‌تواند پای میز مذاکره بنشیند.

بدون قدرت دفاعی نمی‌توان پای میز مذاکره نشست/ آماده فداکاری در راه اسلام هستیم

امام جمعه اراک گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ هشت ساله به خوبی می‌داند که بدون قدرت دفاعی نمی‌تواند پای میز مذاکره بنشیند.
بدون قدرت دفاعی نمی‌توان پای میز مذاکره نشست/ آماده فداکاری در راه اسلام هستیم

View more posts from this author