بدل عنایتی در تمرین مشکی‌پوشان/ مخالفت سرمربی با بازگشت دروازه‌بان غایب!

بدل عنایتی در تمرین مشکی‌پوشان/ مخالفت سرمربی با بازگشت دروازه‌بان غایب!
محمد ناصری گلر مشکی‌پوشان که بعد از یک ماه غیبت در تمرینات امروز این تیم حضور پیدا کرده بود به طور کلی از سوی عنایتی کنار گذاشته شد.

بدل عنایتی در تمرین مشکی‌پوشان/ مخالفت سرمربی با بازگشت دروازه‌بان غایب!

محمد ناصری گلر مشکی‌پوشان که بعد از یک ماه غیبت در تمرینات امروز این تیم حضور پیدا کرده بود به طور کلی از سوی عنایتی کنار گذاشته شد.
بدل عنایتی در تمرین مشکی‌پوشان/ مخالفت سرمربی با بازگشت دروازه‌بان غایب!

View more posts from this author