بدقولی مدیر هواپیمایی ایران‌ایر در برقراری پروازهای همدان/ وزیر راه استیضاح می‌شود

بدقولی مدیر هواپیمایی ایران‌ایر در برقراری پروازهای همدان/ وزیر راه استیضاح می‌شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تأکید بر اینکه برقراری پرواز برای همدان حیثیتی است، گفت: بدقولی مدیر هواپیمایی ایران ایر برای پروازهای همدان، موجب شده است تا استیضاح وزیر راه را قطعی کنم.

بدقولی مدیر هواپیمایی ایران‌ایر در برقراری پروازهای همدان/ وزیر راه استیضاح می‌شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تأکید بر اینکه برقراری پرواز برای همدان حیثیتی است، گفت: بدقولی مدیر هواپیمایی ایران ایر برای پروازهای همدان، موجب شده است تا استیضاح وزیر راه را قطعی کنم.
بدقولی مدیر هواپیمایی ایران‌ایر در برقراری پروازهای همدان/ وزیر راه استیضاح می‌شود

View more posts from this author