بدعهدی آمریکا را به جهانیان نشان دهیم/ کارگران پرچم‌داران چرخه تولید در کشورند

بدعهدی آمریکا را به جهانیان نشان دهیم/ کارگران پرچم‌داران چرخه تولید در کشورند
امام جمعه اراک گفت: باید بدعهدی آمریکا را به جهانیان نشان دهیم و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی با ایستادگی مقابل دشمنان اسلام قدم‌های مثبتی در رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی با مجاهدت و بسیج همگانی برداریم.

بدعهدی آمریکا را به جهانیان نشان دهیم/ کارگران پرچم‌داران چرخه تولید در کشورند

امام جمعه اراک گفت: باید بدعهدی آمریکا را به جهانیان نشان دهیم و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی با ایستادگی مقابل دشمنان اسلام قدم‌های مثبتی در رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی با مجاهدت و بسیج همگانی برداریم.
بدعهدی آمریکا را به جهانیان نشان دهیم/ کارگران پرچم‌داران چرخه تولید در کشورند

View more posts from this author