بدعتی نامبارک در راه است / گاوبندی در آستانه جدائیست!

بدعتی نامبارک در راه است / گاوبندی در آستانه جدائیست!
راه رشد و توسعه لامرد در دستان مسؤولین استان فارس است و بایستی با تدبیری منصفانه به‌دنبال حل مشکلات منطقه خود شوند نه راهیابی به دریا و چشم دوختن به خاک استانی دیگر، نگذاریم این اتفاق نامبارک به یک بدعت نامناسب تبدیل شود.

بدعتی نامبارک در راه است / گاوبندی در آستانه جدائیست!

راه رشد و توسعه لامرد در دستان مسؤولین استان فارس است و بایستی با تدبیری منصفانه به‌دنبال حل مشکلات منطقه خود شوند نه راهیابی به دریا و چشم دوختن به خاک استانی دیگر، نگذاریم این اتفاق نامبارک به یک بدعت نامناسب تبدیل شود.
بدعتی نامبارک در راه است / گاوبندی در آستانه جدائیست!

تلگرام

View more posts from this author