بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند + متن انگلیسی

بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند + متن انگلیسی
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل در محکومیت سلب تابعیت شیخ عیسی اعلام کرد: کشور بحرین با عبور از خط قرمزها نباید شعله‌های آتش امت اسلامی را بیش از این برافروخته کند.

بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند + متن انگلیسی

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل در محکومیت سلب تابعیت شیخ عیسی اعلام کرد: کشور بحرین با عبور از خط قرمزها نباید شعله‌های آتش امت اسلامی را بیش از این برافروخته کند.
بحرین شعله‌های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند + متن انگلیسی

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author