بحران انتقال آب ارس به دیگر حوضه‌ها بررسی می‌شود

بحران انتقال آب ارس به دیگر حوضه‌ها بررسی می‌شود
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: بحران انتقال آب ارس به سایر حوضه‌های آبریز در سفر اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس به اردبیل بررسی می‌شود.

بحران انتقال آب ارس به دیگر حوضه‌ها بررسی می‌شود

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: بحران انتقال آب ارس به سایر حوضه‌های آبریز در سفر اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس به اردبیل بررسی می‌شود.
بحران انتقال آب ارس به دیگر حوضه‌ها بررسی می‌شود

View more posts from this author